Ramadhaan Mubarak

Iss Article mein sab se pehle to ek introduction hai rozon ke bare mein, hum Ramazan ke mutaliq pehle Quran ki ayaat ko padhenge aur phir Ahadeeth ka mutala’a karenge, pehli ayat shuru ho rahi hai aur iss mein rozon ka purpose bataya ja raha hai, Surah Baqara ki 183 ayat se baat shuru ho rahi hai

183) Aye woh logo jo iman laye ho, tum per rozay farz kiye gaye hain jaisa ke tum se pehle logon per farz kiye gaye the, taake tum taqwa ikhtiyar karo, taake tum bacho.

184) Gine chune din hain, so tum mein se agar koi beemar ho ya safar per ho to usay chahiye ke jitne din miss huwe hain woh ramazan ke baad poora kare, aur agar kisi ko (roza rakhna) mein takleef hoti hai to woh uss ke compensation mein gharibon ko khana khilaye, aur jo khushi se khair kare to uss ke liye bhalai hai, aur agar tum roza rakh lo to yeh behtar hai tumhare liye agar tum jaante ho.

185) Ramazan ka maheena hai jiss mein quran nazil huwa, insaanon ki hidayat ke liye, aur phir yeh hidayat ko khol khol ker samjhata bhi hai, aur sahih aur ghalat mein farq batata hai, to jo iss mahine mein maujood ho uss per roza rakhna farz hai, aur agar koi mareez hai ya safar per hai to jitne din miss hote hain utne din baad mein poora kerle, Allah SWT tum per aasani kerne ka irada rakhta hai aur tum ko mushkil mein daal ne ka irada nahin rakhta, (ye concession tumhe iss liye diya ja raha hai) taake tum rozon ki tedaad poori karo aur taake tum Allah SWT ki badai karo kyun ke uss ne tum ko hidayat di hai aur taake tum uss ka shukr karo.

186) Aur mere ghulam (yani insan) mere bare mein poochte hai to aap SAWS kahdijiye ke main kareeb hoon, Jab dua karne wala dua karta hai to main uss dua ka jawab deta hoon, dua khubool kerta hoon, To tum bhi mera jawab do, aur iss tareekhe se mujh se aman mein aa jao, taake tum sahih raste ki taraf jao.

187) Ramazan ki raaton mein tum per halal kiya jaata hai apni biwiyon ke paas jaana, Tum unke liye libaas ho aur wo tumhare liye libas hain. Allah SWT jaanta hai ke tum apne aap se qiyanat ker rahe the, raaton mein chori chhupi apni biwiyon se mill rahe the, to Allah SWT ne apni rahmat se tumahari taraf nazar ki aur tum ko maaf kiya, tumhare gunahon ko mita diya. To ab tum apni biwiyon se mila karo, aur talaash karo jo Allah (SWT) ne tumhare liye likh diya hai, Aur khao aur piyo jab tak ke fajar ki safade dhari raat ki kaali dhaari se numaya ho jaye, saaf ho jaye, Aur apne rozay ko poora karo raat tak. Aur apni biwiyon se mat mila karo jab tum etikaaf ki halat mein ho masajid mein. Yeh Allah SWT ki hudood hain inn ke kareeb bhi matt jao, Issi tarah se Allah SWT apni ayatein khol khol ker bayan kerta hai insaanon ke liye take woh ahtiyaat karein.

Ab kuch ahadees Ramazan se mutaliq hain:

General:

Bukhari aur Muslim ki hadees hai, Abu Hurairah RA se riwayat hai, ke Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, “chand dekho to roza rakhna shuru karo (yani Ramazan ki shuruwat karo) aur chand dekh ker roza chhod do, aur agar aasmaan saaf nahi hai, abar aalood hai to mahina 30 ka karlo.

Tirmizi ki Hadees hai, Ibn e Abbas RA se riwayat hai ke, Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, “Ramazan Shuru hone se pehle roza matt rakho. Chand ko dekh kar Ramazan ke roze shuru karo aur chand ko dekh kar Ramazan ke roze chhod do, aur agar asman abar aalood hai to mahine ki ginti 30 din ki karlo” iss hadees se pata chalta hai ke, Ramazan ki tayyari mein, Ramazan shuru hone se kuch pehle roze rakhne ki ijazat nahi hai.

Abu Daud ki hadees hai, Ibn e Umar RA se riwayat hai, ke logon ne chand dekhne ki koshish ki, aur Ibn e Umar ne Rasoolullah SAWS ko khabar di ke unhone chand dekha hai, to Rasoolullah SAWS ne doosre din roza rakha aur logon ko roza rakhne ka hukum diya.

Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibn e Majah aur Ahmad ki Hadees hai, jisse Ibn e Khuzaimah ne bhi report kiya hai, Ibn e Abbas RA se riwayat hai, “Ek Baddoo Rasoolullah SAWS ke paas aya aur kaha ke main ne Ramazan ka chand dekha hoon”, Rasoolullah SAWS ne uss se poocha ke ‘kya tum gawahi dete ho ke Allah ek hai aur uss ke siway koi aur ilaha nahi hai’, to uss baddoo ne kaha ke ‘Haan’, Phir Rasoolullah SAWS ne poocha ke, “Kya tum gawahi dete ho ke main, Muhammad SAWS Allah ka Rasool hoon”, to uss baddoo ne kaha ke ‘Haan’, phir Rasoolullah SAWS ne Bilal RA ko hukum diya ke logon mein announce kar do ke kal se Ramazan shuru hai. Inn do ahadees se pata chalta hai ke Ramazan shuru hone ke liye, chand dekhne wala ek gawah kaafi hai, lekin Eid ka chand dekhne wale do gawah chahiye.

Tirmizi ki Hadees hai, Talha bin Ubaidullah RA se riwayat hai, ke jab kabhi bhi Rasoolullah SAWS naya chand dekhte to yeh dua karte ke, “Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, was salamati wal islam, rabbi wa rabbuk Allah, Hilalu rushdin was khairin’, Aye Allah iss naye chand ko hamare liye aman aur iman ke saath bejiye, salamati aur islam ke saath, Aye Chand tera aur mera rabb Allah hai, Ye naya chand hidayat aur khair ka sabab bane.

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Anas RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ne farmaya, “Sahar khaya karo, beshak iss mein barakat hai”

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Zaid bin Thabit RA se riwayat hai, unho ne kaha ke hum Rasoolullah SAWS ke saath sahar kiya aur phir fajr ki namaz ke liye khade ho gaye. Kisi ne poocha ke, sahar aur fajr mein kitna time tha, to Aap SAWS ne farmaya ke 50 ayatein tilawat karne mein jitna time lagta hai. – Iss Hadees se pata chalta hai ke, sahar der tak karna chahiye, fajr ke bilkul kareeb tak.

Muslim ki Hadees hai, Amr bin Al Aas RA se riwayat hai, Farmaya Rasoolullah SAWS ne ke, “Hum musalmanon ke roze mein aur Ahle Kitab ke roze mein sahar ka farq hai”

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Sahl bin Sad RA se riwayat hai, Farmaya Rasoolullah SAWS ne ke, “Log Acchai per jab tak rahenge, jab tak ke wo roza kholne mein jaldi karein”, yani agar waqt ho gaya hai to fauran khol lena chahiye, der nahi karni chahiye.

Muslim ki Hadees hai, Abu Atiyyah RA se riwayat hai, Masruq aur main Aishah RA ke paas gaye, aur kaha ke “Aye Ummul Momineen, Rasoolullah SAWS ke do sahabi hain, aur dono mein se koi achai karne mein peeche nahi rehta, lekin ek hai jo roza kholne mein jaldi karta hai aur maghrib ki namaz ke liye bhi jaldi karta hai, aur doosre taakheer karte hain dono cheezon mein, to Aisha RA ne poocha ke wo kaun hai jo roza kholne mein aur maghrib mein jaldi karta hai, to inho ne kaha ke Abdullah ibn Masood, to Aisha RA ne farmaya ke Rasoolullah SAWS aisa hi kiya karte the.

Tirmizi ki Hadees hai, Abu Hurairah RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, “Allah SWT Farmata hai ke, “Mere ghulamon mein, mujh se sab mein zyada qareeb wo hai jo roza kholne mein jaldi kare”

Abu Dawood ki hadees hai, Salman bin Amir RA se riwayat hai, main ne Rasoolullah SAWS ko kehte suna ke, “Jab tum roza kholna chaho to, Khajoor se kholo, aur agar Khajoor na ho to pani se kholo kyun ke wo paak hai.

Tirmizi ki Hadees hai, Anas RA se riwayat hai ke, Rasoolullah SAWS apna roza Maghrib se pehle kholte 3 taza khajooron ke saath, aur agar taza khajoor na ho to 3 sookhe khajoor ke saath kholte aur agar wo bhi na ho to 3 ghoont pani se khol lete.

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Abu Huraira RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ne farmaya, “Agar koi bhoole se kuch kha ya pi le, to wo apna roza poora karle, kyun ke Allah ne usse khilaya ya pilaya hai.

Abu Dawood aur Tirmizi ki Hadees hai, Laqit bin Sabirah RA se riwayat hai ke, main ne rasoolullah SAWS se darkhaast ki ke mujhe wazu ke bare mein bataiyye, to Aap SAWS ne farmaya, “Wazu karo to acha karo (yani apne wazu ke aza jaise muh, haath, aur pair ko achi tarah se dhona), apne pairon ko achi tarah dho aur naak mein paani ooper tak kheencho, siway roze ki halat mein.

Yani naak mein paani aam taur per ooper tak kheenchna chahiye, siway roze ki halat mein warna roza toot jayega.

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Aisha RA aur Umm Salamah RA se riwayat hai ke, Ramazan mein Rasoolullah SAWS agar janabat ki halat (yani apni biwi se milne ke baad hote) agar utth te to aap SAWS fajr se pehle ghusl kar lete.

Iss3 ahadees se pata chalta hai ke, aap SAWS janabat ki halat mein sahar karte aur fajr se pehle ghusl karte the.

Tirmizi ki Hadees hai, Zaid bin Khalid Al Juhani RA se riwayat hai, Farmaya Rasoolullah SAWS ne ke, “Jiss kisi ne rozadaar ko roza khulwaya, uss ko bhi utna hi sawab milega jitna ke uss roza daar ko roza rakhne ki wajah se mill raha hai, aur uss roza daar ke ajar mien kami nahi hogi.

Tirmizi ki Hadees hai, Umm Umarah Al Ansariyah RA se riwayat hai ke, ek waqt Rasoolullah SAWS mere ghar aye aur maine aap SAWS ko khana pesh kiya, Aap SAWS ne mujhe bhi khane ko kaha, maine jawab diya ke main nafl roza hoon, to aap SAWS ne farmaya, “Jab koi shaks jo roza rakhte huwe kisi ko khana khilayega, to farishte uss ki maghfirat ki dua karte rahte hain, jab tak ke wo khane3] wala, khana khatam na ker le.

Rozon ki fazilat ke baare mein kuch ahadees hain:

Bukhari aur Muslim ki ye hadees e qudsi hai, Abu Hurairah RA se riwayat hai ke, Rasoolullah SAWS ne farmaya ke Allah SWT farmata hai ke, “Ibn e adam ka har amal uss ke liye hai, siway roze ke, jo ke khaas mere liye hai, aur iss ka ajr sirf main doonga”. Roza ek dhaal hai, aur jab tum mein se koi roza rakhta hai, to wo ghalat ya buri baaton mein na mashghool ho aur na apni awaz oonchi kare, aur agar koi jhagda karna chahta hai ya usse gaali deta hai, to wo usse kahe ke main roza hoon. Qasm uss ki jiss ke haath mein Muhammad SAWS ki jaan hai, roze daar ke mooh ki booh Allah ke nazdeek musk se bhi zyada khushbooh daar hai. Aur roza daar ke liye do khushiyan hain, ek to usse khushi hoti hai jab wo roza kholta hai aur doosre wo uss din khush hoga jab wo apne rab (yani Allah SWT) se milega.

Muslim ki ek Hadees mein Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, “Har neki ka sawab 10 – 700 gunah tak hai, lekin Allah SWT farmata 3hai ke, ‘Roze ka sawab doosre nekiyon se hatt ker hai, roza mere liye hai to uss ka ajar main hi doonga. Roza daar khana aur pani se parhez karta hai sirf mere liye. Roza daar ko do mauqon per khushi hoti hai, ek to roza kholte waqt aur doosre jab wo apne rab se milega. Beshak roza daar ke mooh ki booh Allah SWT ke paas musk ki khushbooh se zyada khushboohdaar hai.

Muslim ki ek aur hadees jo, Sahl bin Saad se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, “Jannat ke darwazon mein ek darwaza hai, jiss ka naam “Raiyan” hai, jiss se sirf roza daar daakhil honge Qiyamat ke din. Aur koi iss darwaze se daakhil nahi ho sakega. Uss din pukara jayega, roza daar kahan hai, to saare roza daar utth khade honge aur uss ki taraf jayenge. Aur jab aakhri rozadaar dakhil ho jayega, to wo darwaza band ho jayega, aur koi phir uss darwaze se dakhil nahi ho sakega.

Bukhari aur Muslim ki hadees hai, Abu Said Al Khudri RA se riwayat hai, ke Rasoolullah SAWS ne farmaya, “Jo koi roza rakhta hai, poore din ka, sirf Allah ki khatir, to Allah SWT Qiyamat ke din uss ke chehre ko dozak se 70 saal ke fasle per kardega.

Bukhari aur Muslim ki ek aur hadees hai, Abu Hurairah RA se riwayat hai, ke Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, “Jo koi Ramazan ke poore roze rakhta hai, iman ke saath aur Allah se ajar haasil karne ke liye, uss ke saare pichle gunah maaf kar diye jaate hain.”

Bukhari aur Muslim ki ek aur hadees hai, Abu Hurairah RA se riwayat hai, ke Raoolullah SAWS ne farmaya ke, “Jab Ramazan shuru hota hai to Jannat ke darwaze khol diye jaate hain, Dozak ke darwaze bandh kar diye jaate hain, aur Shayateen ko bandh diya jata hai.”

Tarawih:

Bukhari aur Muslim ki hadees hai, Abu Hurairah RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, jiss kisi ne qiyamul lail kiya sara ramazan (yani tarawih, waghairah padhi) iman ke saath aur sawab hasil karne ki niyat se to uss ke saare pichle gunah maaf ho jayenge.

Muslim ki Hadees hai, Abu Hurairah RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ramazan ke mahine mein logon ko qiyamul lail ki targheeb karte the (yani tarawih, waghairah) padhne ki targheeb karte the, Aap SAWS ne iss ka hukum nahi diya taake ye logon per farz na ho jaye. Aap SAWS ne farmaya ke, jiss kisi ne qiyamul lail kiya sara ramazan (yani tarawih, waghairah padhi) iman ke saath aur sawab hasil karne ki niyat se to uss ke saare pichle gunah maaf ho jayenge.

Tarawih mein bahut ikhtelaaf hai, jaisa ke tarawih 8 rakat hai ya 20 rakat, guzarish hai ke ikhtelaafaat mein na padhein, Ibaadat ka mahina hai to sirf ibaadat karein. Ek baat yaad rakhein ke Dono Haramain (Masjid e Haram Makka mein, aur Masjid e Nabawi Madina mein) jo Ahadeeth ka gadh mana jaata hai, wahan per 20 rakat tarawih ki namaz hoti hai.

Jo bhi padhna hai, tarawih zaroor padhein, ibaadat ka iss se acha mauqa nahi milega, next Ramadan humein milega ya nahi, humein pata nahi.

Lailatul Qadr: (Surah Al Qadr: 97:1-5)
Sab se pehle Lailatul Qadr ya Shab e Qadr kya hai, Quran se samajhne ki koshish karenge, phir iss per ahadees dekhenge:
1. Yaqeenan humne iss (Quran) ko Shab e Qadr mein nazil kiya.
2. Tum kya samjhoge ke shab e Qadr kya hai.
3. Shab e Qadr, ek Hazar mahinon se bhi zyada behtar hai
4. Iss mein farishte aur Rooh (yani jibraeel ameen) nazil hote hain (har kaam ya har affair) ke liye program leker.
5. ye raat mein salamti hoti hai, fajr ke shuru tak.

(Surah Ad Dukhan: 44:3-6)

3. Yaqeenan humne iss (Quran) ko ba barakat raat mein utara hai, beshak hum chaukanna karne wale.
4. har amr (yani har ek affair) jo ke mustahkam ho, jo danai per based ho, uss ka faisla kar diya jaata hai
5. hamare paas se hukum ho ker, Hum hi hain iss ke bhejne wale
6. Aap ke rab (yani paalne wale malik) ki taraf se ye rehmat hai, wohi hai sunne wala aur jaanne wala.

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Abu Huraira RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ne farmaya, jo koi Shab e Qadr mein Qiyam karega, iman ke saath aur Allah se sawab hasil karne ki umeed mein, uss ke sare pichle gunah maaf kar diye jayenge. Yahan qiyam ka matlab apni istetaat ke hisab se ibadaat karna hai3.

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Ibne Umar RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS ke kuch sahaba ne Shab e Qadr ko khwab mein dekha, ramazan ki aakhri 7 raaton mein, iss per Rasoolullah SAWS ne farmaya ke, “Main dekhta hoon ke tum logon ke saare khwab ramazan ki aakhri 7 raaton per ittefaaq karte hain to, jo koi Shab e Qadr ko talash karna chahta hai wo inn 7 raaton mein talash kare.

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Aisha RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS apne aap ko ramazan ke aakhri ashre mein logon se alag kar lete, Aap SAWS Shab e Qadr ko talash karte, inn aakhri 10 raaton mein.

Bukhari ki Hadees hai, Aisha RA se riwayat hai, Rasoolullah SAWS itikaaf kerte ramazan ke aakhri ashare mein, aur Shab e Qadr ko talash karte, odd raaton mein (yani 21st, 23rd, 25th, 27th aur 29th raaton ko)

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Aisha RA se riwayat hai, Jab ramazan ke aakhri 10 din aate to Rasoolullah SAWS raaton ko Qiyam karte, apne ghar walon ko bhi Qiyam karwate aur ibadaat per khaas tawajjoh dete.

Tirmizi ki Hadees hai, Aisha RA se riwayat hai, main ne rasoolullah SAWS se poocha ke agar mujhe shab e qadr mill jaye to main kya dua karoon, to rasoolullah SAWS ne farmaya, “Allahumma innaka afuwwun, tuhibbul afwa, fa’fu anni”, “Aye Allah beshak aap bahut zyada maaf karne wale hain aur maafi ko pasand karte hain, so mere gunahon ko mitta di jiye”.

Itikaaf:

Bukhari aur Muslim ki Hadees hai, Aisha RA se riwayat hai ke, Rasoolullah SAWS Ramazan ke aakhri 10 raaton ko masjid mein itikaaf karte rahe jab tak wo iss duniya se rukhsat na ho gaye, aur aap SAWS ke baad unki biwiyon ne ye jaari rakha.

Bukhari ki Hadees hai, Abu Huraira RA se riwayat hai ke, Rasoolullah SAWS har saal itikaf karte ramazan ke aakhri 10 dinon mein, aur jiss saal aap SAWS ka iteqaal huwa aap ne 20 din itikaaf kiya.

To ye tha ek mukhtasar bayan ramazan per aur uss ki fazeelat per, Allah SWT se dua hai ke wo humein
– iss maahe ramazan ka bhar poor faida utthaane wala banaye, aur
– hamari mehnaton ko jo quran ke liye ho rahi hai uss mein barakat de aur
– quran ko samajhne wala banaye, uss ki arabi aur grammer samjha de taakay quran ko arabi mein hum samajhne waale bane, aur
– uss per waise hi amal karne wala banaye jaisa ke rasoolullah SAWS ne humein amal karke dikhaya hai, aur
– humari ibadaat ko qubul kare aur humein shabe qadr naseeb farmaaye
– wa aakhiruddawana anil humdu lillahi rabbil aalameen.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.