Bani Israil Part 3

</p> <p>Bani Israil Part 3</p> <p>


Aoozu Billahi as-Samee al-Aleemi minash Shaitanir Rajeem

Bismillah,…, Alhamdulillahi wahdah was salaatu was salaamu ala man la nabiya ba’adah

Rabbish sharah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qauli

As Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

Pichle Dars me Hum Bani Israil ki tareekh aur unn se mutalliq ahadith sunn rahay thay, aaj ke dars me, Bani Israil par ahadith teesre hisse me sunenge, aur chohtay hisse me, Bani Israil ki tabahi kyun huwi aur wo Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke pansandeeda qaum se nikal kar gumrahi wali qaum kaise bann gaye, iss par aaj tafseel janenge.

Teesra Hissa – Bani Israil Ahadith ki roshni me

 • Bukhari aur Muslim ki muttafiqun alaih hadith, Malakul Maut Musa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ke paas aaye, to unhone Malakul Maut ko (na Pehchhaan kar) zor ka tamacha mara aur unn ki aankh phod daali. Malakul Maut apne Rabb ke paas wapas aaye aur arz kiya ke, Ya Allah! Aap ne mujhe aise bande ki taraf bheja jo marna nahi chahta;
  • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne phir Musa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ko choice di ke, agar wo chahe to ek bayl par hath rakhe, aur jitne baal uss hath ke neeche hain, utne saal ki zindagi aur izafa kar di jayegi,
  • Iss par Musa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ne poochha ke, uss ke baad kya? Jawab mila ke, uss ke baad to phir bhi Maut aani hai. To unhone kaha ke, maut abhi kyun na aa jaye.
  • Phir Musa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ne dua ki ke, unhe Muqaddas zameen ke qareeb kar diya jaye. Abu Hurairah (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) jo iss hadith ke rawi hain bayan kiya ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, agar main wahan hota to tumhe unn ki qabr dikhata ke, laal tteelay ke paas raastay ke qareeb hai.[1]
 • Ibn Majah ki hadith, Farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, Jab Sulaiman (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ne Bait-ul-Maqdis ki tameer se farigh huwe, to unhone Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) se teen cheezen maangi;
  • Pehli; aisa faisla jo Allah ke faislay ke mutabiq ho,
  • Doosri; aisi badshahat jo unn ke baad kisi aur ko na milay, aur
  • Teesri; jo shakhs bhi iss masjid me (yani Bait-ul-Maqdis me, ya Masjid al-Aqsa me) sirf namaz ki niyyat se aaye, woh gunahon se ussi tarah paak saaf ho jaye jis tarah wo paida huwa.
  • Aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya, do cheezen to unhe mil chuki hain aur mujhe ummeed hai ke, teesri bhi mil hi gayee hai.[2]
 • Tirmidhi ki hadith, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya, Yahya (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ko 5 ahkaam milay jis par unhe amal karna tha, aur jis ka Bani Israil ke logon ko hukum dena tha ke inn ahkaam ki itteba karo;
  • Iss hukum ko poora karne me, Yahya (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se thodi der ho gayee, to Isa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ne unn se kaha ke, Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne 5 ahkaam ka hukum diya Bani Israil tak pahunchaane ke liye, chahe aap unn ko hukum kijiye ya main unhe hukum deta hoon,
  • Iss par Yahia (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ne farmaya ke, mujhe khauf hai ke agar aap mujh se pehle Bani Israil ko hukum denge, to Allah ka azab mujh par na aa jaye ya ye zameen mujhe na nigal le.
  • Yahiya (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ne Bani Israil ko jama kiya, aur Bait-ul-Maqdis ya Masjid-e-Aqsa bhar gayee, aap ne 5 ahkaam ka hukum diya, lambi hadith hai, wo panch ahkaam kya thay?
   • Ek Allah ki ibadat karna aur uss ke saath doosron ko shareek nahi karna,
   • Namaz parrhna,
   • Roza rakhna,
   • Sadaqah dena,
   • Allah ka zikr karna,
  • Phir aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, main tumhe aur paanch ahkaam ka hukum deta hoon jo Allah ne mujhe hukum diya,
   • Baat ko suno aur ita’at karo,
   • Allah ki raah me sakht koshish karna yani jihad karna,
   • Hijrat karna, aur
   • Jama’at, kyun ke, jo koi Jama’at se door huwa ek balish ke barabar bhi to uss ne Islam ka girehbaan apni gardan se utaar diya, yahan tak ke wo wapas na aa jaye,
   • Aur jis ne pukara jahiliyat ke zamane ki pukaar, yani logon ko baghawat ke liye, fasad ke liye ya ek doosre se jung ke liye ya civil war ke liye jama kiya to wo jahannam ki aag me hai,
  • kisi ne sawal kiya ke, agar wo namaz parrhta ho aur roza rakhta ho, tab bhi?
  • Aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya, haan agar wo namaz parrhe aur roza rakhay tab bhi
  • To tum Allah ki pukaar ke mutabiq pukaro, jis ne tumhara naam Musalman, Momin, aur Allah ka banda rakha hai, matlab ye hai ke, Allah ki ita’at ke liye pukaro, na ke fasad karne ke liye, ya jung karne ke liye.[3]
 • Meraj ki raat ko, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ko buraq par Makkah se Baitul Maqdis le jaya gaya, jiss ko Night Journey ya al-Isra kaha jata hai. Buraq ko wahan bandh diya gaya.[4]
  • Kayee ahadith Meraj par hain, Surah Bani Israil ya Surah al-Isra ki pehli ayat iss waqiye ko bayan karti hai, ke Allah ne Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ko Makkah me Masjid al-Haraam se Baitul Maqdis yani Masjid al-Aqsa le gaye,[5]
  • Jahan aap (صلى الله عليه وسلم) ne tamam anbiya ki imamat ki, aur phir
  • Wahan se aap ko aasmaano ki sayr karwayee gayee, yani ke aap (صلى الله عليه وسلم) ko Meraaj huwi,
  • Pehle aasmaan par aap (صلى الله عليه وسلم) adam (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se milay,
  • Doosre aasmaan par Isa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) aur Yahya (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se milay,
  • Teesray aasmaan par Yusuf (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se,
  • Chohthay aasmaan par Haroon (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se,
  • Paanchway aasmaan par Idris (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se,
  • Chhettay aasmaan par Musa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se aur phir,
  • Saatway aasmaan par Ibrahim (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) se mulaqaat ki,
  • Saatway aasmaan ke ooper aap (صلى الله عليه وسلم) ko le jaya gaya aur aap ke atraaf fog tha, ya dhund thi – wahan aap ne sajdah kiya aur Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) se kalam kiya aur aap ko 50 namazon ka tofha diya gaya,
  • Phir iss me tafseel kaafi hai, Musa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) aap (صلى الله عليه وسلم) ko recommendation dete hain ke, itni namazein tumhari ummat nahi parrhegi, Bani Israil ko do namazon ka hukum huwa tha aur unhone nahi parrhi, 50 namazon ko kum karwao – beher-haal Allah ke hukum se wo paanch namazein tayy paayee – lekin Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne 5 ke badlay 50 ka sawab dena tayy kiya,[6]
  • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne farmaya ke, maine Ummul Kitab me ye likh diya tha ke, aap (صلى الله عليه وسلم) par aur aap ki ummat par 50 Namazein farz hain, to mera faisla badalta nahi hai, har neki ka ajr dus gunah milega. To Panch namazon ke badlay 50 ka sawab milega.[7]
  • Meraj aap (صلى الله عليه وسلم) ko uss waqt huwi, jab aap ki Nubuwwat ka shuru ka period tha, aur itna zyada interaction hai, Bani Israil ki cheezon se, Yahoodi muqamaat se aur unn ke Nabiyon se itna zyada interaction ho raha hai.
  • Baaz log samajhte hain ke, ye teen alag alag religions hain, lekin ye aisa nahi hai, jaisa ke pehle hissay me hum sunn chukay hain ke, ye sab Ibrahim (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ki aulaad hain aur ye deen ek hi deen hai.
  • Lekin, haan aaj ye teen alag alag deen ki shakal ikhtiyaar kar chuke hain, kyun ke, Yahoodiyon ne Bani Israil ke aakhri anbiya Yahiya aur Isa (عَلَيْهِم ٱلسَّلَام) ki baton ko nahi mana, unn ka inkaar kiya.
  • Jo log Nabiyon ki itteba kare, wo to Musalmaan baqi rahe, lekin aagay ja kar wo kuch aur hi taur tareeqe ikhtiyar kar liye, aur Isa (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ki aur unn ki maa ki ibadat karne lagay aur ye Islam se hatt kar isaaiyat bann gayee.
  • Aur ye dono firqon ke logon ne aakhri nabi, Muhammdur Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ko nahi mana to ab ye teen hissay ho gaye hain – Ibrahim (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ki aulaad me, lekin inn me se jo log aaj bhi Imaan laatay hain, to wo wapas Musalmaan ho jaate hain.
  • Tirmidhi ki hadith, Jab Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) Meraj ke safar se wapas aaye, to Quraish ne aap ki baat ko na mana. Aap (صلى الله عليه وسلم) Hijr me khaday huwe thay, yani Hateem ka jo semi-circular hissa hai Kaba ka, uss me khaday huwe thay, aur Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne Baitul Maqdis ko aap (صلى الله عليه وسلم) ki aankhon ke saamne kar diya, to Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne bayan kiya ke wo kaisa hai.[8]
  • Iss baat ke saboot me ke, aap (صلى الله عليه وسلم) Baitul Maqdis ho aaye hain, Visit kar chukay hain.
 • Ab yahan se kuch ahadith aa rahi hain, jo Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ke aur Musalmao ke jo Madina ke Jews, ya Yahoodi logon ke sath interactions huwe hain, unn interactions ko cover karti hain.
 • Bukhari, Tirmidhi, Abu Dawood aur an-Nasai ki ahadith, Jab aap (صلى الله عليه وسلم) hijrat karke Madina aaye, to 16 mahine aur kisi hadith me 18 mahine tak aap (صلى الله عليه وسلم) ne Bait-ul-Maqdis ki taraf rukh karke namaz parrhi.
  • Dil se aap (صلى الله عليه وسلم) chahte thay ke, qibla Masjid-e-Haram jo Makka me hai, Kaba ki taraf rukh ho,
  • To Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne ye Surah al-Baqarh ki 144wi ayat nazil ki, “Aye Muhammad (صلى الله عليه وسلم) Hum aap ka aasmaan ki taraf muh pher pher kar dekhna dekh rahe hain, lo, Hum ussi qiblay ki taraf jo aap (صلى الله عليه وسلم) pasand karte hain, muh pherne ka hukum dete hain, to apna muh Masjid-e-Haram (yani Kaba) ki taraf pher dijiye, aur (Aye Musalmano!) tum jahan kahin bhi ho, ab apna rukh ussi masjid ki taraf kar liya karo…[9]
  • To iss hukum ke zariye Allah ne Musalmano ka qibla Kaba ki taraf kar diya.[10]
  • Ibn Kathir (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) iss ayat tafseer me likhte hain ke, Ali bin Abu Talha, Ibn Abbas se riwayat karte hain ke, Sab se pehli ayat jo mansookh huwi wo qiblay ki ayat thi,
   • “Jab Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) hijrat karke Madina tashreef laye, to Madina me sab se zyada tedaad me Yahoodi maujood thay, Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne aap (صلى الله عليه وسلم) ko Namaz me Baitul Maqdis ki taraf rukh karne ka hukum diya, iss par Bani Israil ke log bohot kush huwe.
   • Aap (صلى الله عليه وسلم) dus mahino ke ooper kuch aur mahine Baitul Maqdis ki taraf rukh karke namaz parrhi, lekin aap chahte thay ke, Qibla wohi ho jo Ibrahim aur Ismail (عَلَيْهِم ٱلسَّلَام) ka qibla tha, yani Kabatullah ki taraf rukh ho. To ye ayat nazil huwi.[11]
   • Qiblay ki tahweel ke baad, Bani Israil ke Yahoodiyon ne kaha ke, inn bewaqoofon ko kya huwa hai ke, apna qibla tabdeel kar liye. Unhe ye bewaqoofi lag rahi thi, jab ke, Allah inn ki aazmaish kar raha tha, ye dekhne ke liye ke, kya waqay ye Musalman ho gaye hain ya nahi.
  • Nasai ki hadith, Ek mayyat guzri to Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) khaday ho gaye, to Sahaba (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهم) ne bataya ke wo mayyat ek yahoodi ki hai, aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, main sirf farishton ke ehteraam me khada huwa.[12]
  • Bukhari aur Muslim ki ahadith me, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, agar 10 Yahoodi Ulama mujh par iman le aatay, to tamam yahood musalman ho jaatay.[13]
  • Ek aur Muttafiqun alaih hadith me hai ke, Madina me ek Yahoodi ne apni naukrani (ya uss ki jo ghulam thi, uss) ka sar do patharon ke beech me kuchal diya.
   • Uss se poochha gaya ke, ye kis ne kiya aur uss yahoodi ka naam pata chala,
   • Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ke hukum per, uss yahoodi ko laya gaya aur jurm qabool karne par, aap (صلى الله عليه وسلم) ne uss ka bhi sar do patharon ke beech kuchalne ka faisla sunaya.[14]
  • Adab al-Mufrad ki hadith, Ek yahoodi Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ke paas se guzra aur Salam kiya, to sath baitthe sahaba ne Salam ka jawab diya. Iss par aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke uss Yahoodi ne Salam nahi Saam Alaikum kaha, matlab Maut ho tum par. Uss ko pakda gaya, aur uss ne qabool kiya. Phir Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya, Iss ko ussi tarah ka jawab do, jo uss ne kaha.[15]
   • Bukhari ki ek aur hadith me ata hai ke, aap (صلى الله عليه وسلم) inn ka kalimaat inhi par paltta diye, jab ek yahoodiyon ke giroh ne aa kar As-Samu Alaikum kaha, to aap (صلى الله عليه وسلم) Wa Alaikum keh kar paltta diya.[16]
  • Bukhari aur Muslim ki ek hadith, Amma Aisha (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْها) ne farmaya ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ek yahoodi ke paas se qarz par kuch anaj le aaye, jis ke paise ek muddat ke baad, ek time period ke baad dene thay, aur uss ke rehn ke taur par apni zira-biktar rakh aaye.[17]
   • Yani apna armour mortgage kiya – 30 sa’a Barley ke liye.
  • Bukhari aur Muslim ki muttafiqun alaih hadith, Aisha (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْها) ne farmaya ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ke inteqaal ke waqt, aap ki zira-biktar ek yahoodi ke paas tees saá jau ke iwaz girwi rakhi gayee thi.[18]
  • Muslim ki hadith, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, “…Yahood Kayee cheezon me ikhtelaf kiya, aur iss ummat ko Allah ne haq ki taraf hidayat diya…”[19]
  • Musnad Ahmad ki hadith, Umar (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) ne Baitul Maqdis ki fatah ke baare me logon ko bataya ke, unhone Kab (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) se poocha ke, main namaz kahan ada karoon, unhone jawab diya ke, aap uss pahad ke peechay namaz parrhiye aur sara ka sara Quds aap ke saamne hoga. Umar (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) ne farmaya ke, ye to Yahoodiyon ka tareeqa hai, main wahan namaz parrhoonga jahan Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne parrha tha, unhone qiblay ki taraf rukh kiya aur namaz parrhi, phir Umar (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) apni chadar se uss jagah ko saaf kiya, aur logon ne bhi uss jagah ki safai karne me aap ka haath bataya.[20]
  • Ab ye aakhri waqt ke kuch ahadith hain, Abu Dawood with hadith, Farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, Baitul Maqdis ki abadi aur Madina ki Virani hogi,
   • Madina ki Virani tab hogi jab Ladaiyyon aur Fitno ka zuhoor hoga – Malhama ka lafz istemaal huwa hai. Armageddon ki baat ho rahi hai.
   • Fitno ka zuhoor ya Armegeddon tab hoga jab Qustuntuniya ki fatah hogi, Constantinople will be conquered.
   • Qustuntuniya ki fatah – Dajjal ka zuhoor hoga.
   • Phir aap (صلى الله عليه وسلم) ne Muaz ibn Jabal (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) ki raan par ya unn ke Mundhay par apna haath mara jis ko aap (صلى الله عليه وسلم) bayan kar rahe thay aur farmaya, ye aisa hi yaqeeni hai jaise tumhara yahan baitthna yaqeeni hai.[21]
  • Abu Dawood ki ek aur hadith me, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne Abdullah Ibn Hawalah al-Azdi ke sar par hath rakh ker farmaya ke, “…jab tum dekho ke khilafat Arz-e-Muqaddas me qayem ho jaye, to samajh lo ke zalzalay, museebatein aur baday baday waqiyat ke zuhoor ka waqt qareeb aa gaya hai aur qiyamat uss waqt logon se itni qareeb hogi jitna ke mera haath tumhare sar ke qareeb hai.”[22]

Chohta Hissa – Bani Israil ki tabahi kyun huwi

 • Surah Baqarah ki 122wi ayat me, Allah Bani Israil ko apna ahsan yaad dila rahe hain, “Aye Bani Israil! Mere wo ahsaan yaad karo jo maine tum par kiye aur ye ke main ne tum ko tamam alameen par fazeelat di hai”[23]
 • Matlab ye ke, Bani Israil were the chosen people,…, jo ab nahi hain, lekin aaj bhi unhe ye wahm hai ke,…, they are still the chosen people.
 • To ye “Chosen People” se, yani Allah (صلى الله عليه وسلم) ki pasandeeda qaum se Misguided ya gumrah qaum kaise ban gaye?
 • Pehle do hisson se hume pata chalta hai ke, Bani Israil bad-tareen shirk ka shikaar ho gaye the, ye unn ki tabahi ki pehli wajah hai. Jisay Bukhari aur Muslim ki ahadith me bhi record kiya gaya hai, Qiyamat ke din Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke saamne khaday hongay aur Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) inn se poochhega ke batao tum kis ki ibadat kartay thay?
  • Yahood, Jews, Bani Israil ke wo log jo shirk karte thay kahenge ke, hum Uzair ki ibadat karte the, jo Allah ka beta tha – unn se kaha jayega ke tum jhootay ho, Allah ki na to koi biwi thi aur na koi beta. Lambi hadith hai, detail me gaye baghair – unhe dhakayl kar dozaq me daal diya jayega.
  • Yehi haal Christians ka bhi hoga.[24]
  • To Bani Israil ki qaum ke paas behisaab nabi aur rasool aaye, uss ke bawajood, ye shirk me parrh gaye.
 • Doosra Jurm Bani Israil ka ye tha ke, ye Allah ke bheje huwe nabiyon ka na sirf inkaar karte the, balke unn ka qatl bhi karte the,
  • Surah aal-Imran ki 181wi ayat me aya hai ke, “…Ye jo kehte hain, hum uss ko likh lenge aur paighambaron ko jo ye na haq qatl karte rahe hain, uss ko bhi record kar lenge aur qiyamat ke roz, kahenge aag ke azab ka maza chakkho.”[25]
  • Bukhari ki hadith me ata hai ke, Khaibar par Musalmano ki fatah honay ke baad, ek bhuna huwa zehreela bakra aap (صلى الله عليه وسلم) ki khidmat me, yahoodiyon ki taraf se laya gaya, aap (صلى الله عليه وسلم) ke sawal karne par unhone qabool kar liya ke, jo bakra laya gaya aur Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ko tohfe me diya gaya uss me zehar hai.[26]
  • To inhone Allah ke aakhri nabi ko qatl karne ki phir se nakaam koshish ki.
 • Teesra Jurm inn ka ye tha ke, ye logon ko unn ke gharon se nikaal dete thay,
  • Aur jab wo log khaidi ban kar aatay thay, to unn ko riha karwatay thay.
  • Jab ke unn ka apne gharon se nikala jana hi ghalat tha.
  • Yehi kaam aaj bhi kar rahe hain, kayee hazar saalon se yehi kaam karte aa rahe hain.

Yahan Dars rok denge, next Saturday In Sha Allah Surah al-Baqarah ki tafseel agay sunenge.

Al hamdulillahi Rabbil Alameen

Allahumma Silli wa Sallim wa Barik ala abdika wa rasoolika wa sayyidana Muhammad wa ala aalihi wa azwaajihi wa barik wa sallam

Rabbana aatina fid duniya…

References

[1] Narrated Abu Huraira: The angel of death was sent to Moses and when he went to him, Moses slapped him severely, spoiling one of his eyes. The angel went back to his Lord, and said, “You sent me to a slave who does not want to die.” Allah restored his eye and said, “Go back and tell him (i.e. Moses) to place his hand over the back of an ox, for he will be allowed to live for a number of years equal to the number of hairs coming under his hand.” (So the angel came to him and told him the same). Then Moses asked, “O my Lord! What will be then?” He said, “Death will be then.” He said, “(Let it be) now.” He asked Allah that He bring him near the Sacred Land at a distance of a stone’s throw. Allah’s Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) said, “Were I there I would show you the grave of Moses by the way near the red sand hill.”

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ ‏”‏ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ‏.‏ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ‏.‏ قَالَ أَىْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ‏.‏ قَالَ فَالآنَ‏.‏ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ ‏”‏‏.‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ ‏”‏‏.‏

Reference: Sahih al-Bukhari 1339, Sahih Muslim 2372a

[2] It was narrated from ‘Abdullah bin ‘Amr that the Prophet (ﷺ) said: “When Sulaiman bin Dawud finished building Baitil-Maqdis, he asked Allah for three things: judgment that was in harmony with His judgment, a dominion that no one after him would have, and that no one should come to this mosque, intending only to pray there, but he would emerge free of sin as the day his mother bore him.” The Prophet (ﷺ) said: “Two prayers were granted, and I hope that the third was also granted.”

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ، يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏”‏ لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ‏”‏ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏”‏ أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ ‏”‏ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Sunan Ibn Majah 1408, Sunan an-Nasa’i 693

[3] Narrated Al-Harith Al-Ash’ari: that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “Indeed Allah commanded Yahya bin Zakariyya with five commandments to abide by, and to command the Children of Isra’il to abide by them. But he was slow in doing so. So ‘Eisa said: ‘Indeed Allah commanded you with five commandments to abide by and to command the Children of Isra’il to abide by. Either you command them, or I shall command them.’ So Yahya said: ‘I fear that if you precede me in this, then the earth may swallow me, or I shall be punished.’ So he gathered the people in Jerusalem, and they filled [the Masjid] and sat upon its balconies. So he said: ‘Indeed Allah has commanded me with five commandments to abide by, and to command you to abide by. The first of them is that you worship Allah and not associate anything with him. The parable of the one who associates others with Allah is that of a man who buys a servant with his own gold or silver, then he says to him: “This is my home and this is my business so take care of it and give me the profits.” So he takes care of it and gives the profits to someone other than his master. Which of you would live to have a servant like that? And Allah commands you to perform Salat, and when you perform Salat then do not turn away, for Allah is facing the face of His worshipers as long as he does not turn away. And He commands you with fasting. For indeed the parable of fasting, is that of a man in a group with a sachet containing musk. All of them enjoy its fragrance. Indeed the breath of the fasting person is more pleasant to Allah than the scent of musk. And He commands you to give charity. The parable of that, is a man captured by his enemies, tying his hands to his neck, and they come to him to beat his neck. Then he said: “I can ransom myself from you with a little or a lot” so he ransoms himself from them. And He commands you to remember Allah. For indeed the parable of that, is a man whose enemy quickly tracks him until he reaches an impermeable fortress in which he protects himself from them. This is how the worshiper is; he does not protect himself from Ash-Shaitan except by the remembrance of Allah.'” The Prophet (ﷺ) said: “And I command you with five that Allah commanded me: Listening and obeying, Jihad, Hijrah, and the Jama’ah. For indeed whoever parts from the Jama’ah the measure of a hand-span, then he has cast off the yoke of Islam from his neck, unless he returns. And whoever calls with the call of Jahiliyyah then he is from the coals of Hell.” A man said: “O Messenger of Allah! Even if he performs Salat and fasts?” So he (ﷺ) said: “Even if he performs Salat and fasts. So call with the call that Allah named you with: Muslims, believers, worshipers of Allah.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏”‏ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيسَى إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ ‏.‏ فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلأَ الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَىَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ‏.‏ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ‏”‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ ‏”‏ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ ‏”‏ ‏.‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَارِثُ الأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 2863

[4] Narrated Ibn Buraidah: from his father that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “When we reached Bait Al-Maqdis, Jibra’il pointed with his finger causing a crack in the rock, and he tied Al-Buraq to it.”

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏

Grade: Hasan (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 3132

[5] Quran-ST | 17-1

[6] Anas bin Malik narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “I was brought an animal that was larger than a donkey and smaller than a mule, whose stride could reach as far as it could see. I mounted it, and Jibril was with me, and I set off. Then he said: ‘Dismount and pray,’ so I did that. He said: ‘Do you know where you have prayed? You have prayed in Taibah, which will be the place of the emigration.’ Then he said: ‘Dismount and pray,’ so I prayed. He said: ‘Do you know where you have prayed? You have prayed in Mount Sinai, where Allah, the Mighty and Sublime, spoke to Musa, peace be upon him.’ So I dismounted and prayed, and he said: ‘Do you know where you have prayed? You have prayed in Bethlehem, where ‘Eisa, peace be upon him, was born.’ Then I entered Bait Al-Maqdis (Jerusalem) where the Prophets, peace be upon them, were assembled for me, and Jibril brought me forward to lead them in prayer. Then I was taken up to the first heaven, where I saw Adam, peace be upon him. Then I was taken up to the second heaven where I saw the maternal cousins ‘Eisa and Yahya, peace be upon them. Then I was taken up to the third heaven where I saw Yusuf, peace be upon him. Then I was taken up to the fourth heaven where I saw Harun, peace be upon him. Then I was taken up to the fifth heaven where I saw Idris, peace be upon him. Then I was taken up to the sixth heaven where I saw Musa, peace be upon him. Then I was taken up to the seventh heaven where I saw Ibrahim, peace be upon him. Then I was taken up above seven heavens and we came to Sidrah Al-Muntaha and I was covered with fog. I fell down prostrate and it was said to me: ‘(Indeed) The day I created the heavens and the Earth, I enjoined upon you and your Ummah fifty prayers, so establish them, you and your Ummah.’ I came back to Ibrahim and he did not ask me about anything, then I came to Musa and he said: ‘How much did your Lord enjoin upon you and your Ummah?’ I said: ‘Fifty prayers.’ He said: ‘You will not be able to establish them, neither you nor your Ummah. Go back to your Lord and ask Him to reduce it.’ So I went back to my Lord and He reduced it by ten. Then I came to Musa and he told me to go back, so I went back and He reduced it by ten. Then I came to Musa and he told me to go back, so I went back and He reduced it by ten. Then it was reduced it by ten. Then it was reduced to five prayers. He (Musa) said: ‘Go back to you Lord and ask Him to reduce it, for two prayers were enjoined upon the Children of Israel but they did not establish them.’ So I went back to my Lord and asked Him to reduce it, but He said: ‘The day I created the heavens and the Earth, I enjoined fifty prayers upon you and your Ummah. Five is for fifty, so establish them, you and your Ummah.’ I knew that this was what Allah, the Mighty and Sublime, had determined so I went back to Musa, peace be upon him, and he said: ‘Go back.’ But I knew that it was what Allah had determined, so I did not go back.”

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏”‏ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِرْتُ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلِّ ‏.‏ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ ‏.‏ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ ‏.‏ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ‏.‏ ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَقِيلَ لِي إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ ‏.‏ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَىْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلاَةً ‏.‏ قَالَ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ‏.‏ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ‏.‏ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلاَتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا ‏.‏ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ ‏.‏ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرَّى – أَىْ حَتْمٌ – فَلَمْ أَرْجِعْ ‏.‏

Grade: Hasan (Darussalam) | Reference: Sunan an-Nasa’i 450, Sunan an-Nasa’i 448

[7] Narrated Anas bin Malik: The night Allah’s Messenger (ﷺ) was taken for a journey from the sacred mosque (of Mecca) Al-Ka`ba: Three persons came to him (in a dreamy while he was sleeping in the Sacred Mosque before the Divine Inspiration was revealed to Him. One of them said, “Which of them is he?” The middle (second) angel said, “He is the best of them.” The last (third) angle said, “Take the best of them.” Only that much happened on that night and he did not see them till they came on another night, i.e. after The Divine Inspiration was revealed to him. (Fath-ul-Bari Page 258, Vol. 17) and he saw them, his eyes were asleep but his heart was not—-and so is the case with the prophets: their eyes sleep while their hearts do not sleep. So those angels did not talk to him till they carried him and placed him beside the well of Zamzam. From among them Gabriel took charge of him. Gabriel cut open (the part of his body) between his throat and the middle of his chest (heart) and took all the material out of his chest and `Abdomen and then washed it with Zamzam water with his own hands till he cleansed the inside of his body, and then a gold tray containing a gold bowl full of belief and wisdom was brought and then Gabriel stuffed his chest and throat blood vessels with it and then closed it (the chest). He then ascended with him to the heaven of the world and knocked on one of its doors. The dwellers of the Heaven asked, ‘Who is it?’ He said, “Gabriel.” They said, “Who is accompanying you?” He said, “Muhammad.” They said, “Has he been called?” He said, “Yes” They said, “He is welcomed.” So the dwellers of the Heaven became pleased with his arrival, and they did not know what Allah would do to the Prophet (ﷺ) on earth unless Allah informed them. The Prophet (ﷺ) met Adam over the nearest Heaven. Gabriel said to the Prophet, “He is your father; greet him.” The Prophet (ﷺ) greeted him and Adam returned his greeting and said, “Welcome, O my Son! O what a good son you are!” Behold, he saw two flowing rivers, while he was in the nearest sky. He asked, “What are these two rivers, O Gabriel?” Gabriel said, “These are the sources of the Nile and the Euphrates.” Then Gabriel took him around that Heaven and behold, he saw another river at the bank of which there was a palace built of pearls and emerald. He put his hand into the river and found its mud like musk Adhfar. He asked, “What is this, O Gabriel?” Gabriel said, “This is the Kauthar which your Lord has kept for you.” Then Gabriel ascended (with him) to the second Heaven and the angels asked the same questions as those on the first Heaven, i.e., “Who is it?” Gabriel replied, “Gabriel”. They asked, “Who is accompanying you?” He said, “Muhammad.” They asked, “Has he been sent for?” He said, “Yes.” Then they said, “He is welcomed.” Then he (Gabriel) ascended with the Prophet (ﷺ) to the third Heaven, and the angels said the same as the angels of the first and the second Heavens had said. Then he ascended with him to the fourth Heaven and they said the same; and then he ascended with him to the fifth Heaven and they said the same; and then he ascended with him to the sixth Heaven and they said the same; then he ascended with him to the seventh Heaven and they said the same. On each Heaven there were prophets whose names he had mentioned and of whom I remember Idris on the second Heaven, Aaron on the fourth Heavens another prophet whose name I don’t remember, on the fifth Heaven, Abraham on the sixth Heaven, and Moses on the seventh Heaven because of his privilege of talking to Allah directly. Moses said (to Allah), “O Lord! I thought that none would be raised up above me.” But Gabriel ascended with him (the Prophet) for a distance above that, the distance of which only Allah knows, till he reached the Lote Tree (beyond which none may pass) and then the Irresistible, the Lord of Honor and Majesty approached and came closer till he (Gabriel) was about two bow lengths or (even) nearer. (It is said that it was Gabriel who approached and came closer to the Prophet. (Fate Al-Bari Page 263, 264, Vol. 17). Among the things which Allah revealed to him then, was: “Fifty prayers were enjoined on his followers in a day and a night.” Then the Prophet (ﷺ) descended till he met Moses, and then Moses stopped him and asked, “O Muhammad ! What did your Lord en join upon you?” The Prophet (ﷺ) replied,” He enjoined upon me to perform fifty prayers in a day and a night.” Moses said, “Your followers cannot do that; Go back so that your Lord may reduce it for you and for them.” So the Prophet (ﷺ) turned to Gabriel as if he wanted to consult him about that issue. Gabriel told him of his opinion, saying, “Yes, if you wish.” So Gabriel ascended with him to the Irresistible and said while he was in his place, “O Lord, please lighten our burden as my followers cannot do that.” So Allah deducted for him ten prayers where upon he returned to Moses who stopped him again and kept on sending him back to his Lord till the enjoined prayers were reduced to only five prayers. Then Moses stopped him when the prayers had been reduced to five and said, “O Muhammad! By Allah, I tried to persuade my nation, Bani Israel to do less than this, but they could not do it and gave it up. However, your followers are weaker in body, heart, sight and hearing, so return to your Lord so that He may lighten your burden.” The Prophet (ﷺ) turned towards Gabriel for advice and Gabriel did not disapprove of that. So he ascended with him for the fifth time. The Prophet (ﷺ) said, “O Lord, my followers are weak in their bodies, hearts, hearing and constitution, so lighten our burden.” On that the Irresistible said, “O Muhammad!” the Prophet replied, “Labbaik and Sa`daik.” Allah said, “The Word that comes from Me does not change, so it will be as I enjoined on you in the Mother of the Book.” Allah added, “Every good deed will be rewarded as ten times so it is fifty (prayers) in the Mother of the Book (in reward) but you are to perform only five (in practice).” The Prophet (ﷺ) returned to Moses who asked, “What have you done?” He said, “He has lightened our burden: He has given us for every good deed a tenfold reward.” Moses said, “By Allah! I tried to make Bani Israel observe less than that, but they gave it up. So go back to your Lord that He may lighten your burden further.” Allah’s Messenger (ﷺ) said, “O Moses! By Allah, I feel shy of returning too many times to my Lord.” On that Gabriel said, “Descend in Allah’s Name.” The Prophet (ﷺ) then woke while he was in the Sacred Mosque (at Mecca).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهْوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ‏.‏ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ‏.‏ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلاَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ ـ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ـ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا فَقَالَ جِبْرِيلُ‏.‏ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَعِي مُحَمَّدٌ‏.‏ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالُوا فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً‏.‏ فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ‏.‏ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلاً بِابْنِي، نِعْمَ الاِبْنُ أَنْتَ‏.‏ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ فَقَالَ مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا‏.‏ ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ قَالَ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ‏.‏ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ‏.‏ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً‏.‏ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلاَمِ اللَّهِ، فَقَالَ مُوسَى رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَىَّ أَحَدٌ‏.‏ ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلاَةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ‏.‏ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ‏.‏ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ‏.‏ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ‏.‏ فَعَلاَ بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهْوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تَسْتَطِيعُ هَذَا‏.‏ فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا فَقَالَ الْجَبَّارُ يَا مُحَمَّدُ‏.‏ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ‏.‏ قَالَ إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ، كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ـ قَالَ ـ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَهْىَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهْىَ خَمْسٌ عَلَيْكَ‏.‏ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا‏.‏ قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ‏.‏ قَالَ فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ‏.‏ قَالَ وَاسْتَيْقَظَ وَهْوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ‏.‏

Reference: Sahih al-Bukhari 7517, Sahih al-Bukhari 3207

[8] Narrated Jabir bin ‘Abdullah: that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “When the Quraish belied me, I stood in the Hijr, and Allah displayed Bait Al-Maqdis to me, so I informed them of its features as I was looking at it.”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلاَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 3133

[9] Quran-ST | 2-144

[10] Al-Bara bin Azib narrated: “When Allah’s Messenger arrived in Al-Madinah, he faced Bait Al-Maqdis in Salat for sixteen or seventeen months. Allah’s Messenger longed to face the direction of the Ka’bah, so Allah Most High revealed: Verily! We have seen the turning of your face towards the heaven. Surely We shall turn you o a Qiblah that shall please you. So turn your face in the direction of Al-Masjid Al-Haram.So he faced the Ka’bah, and he liked that. A man performed the Asr prayer with him, then passed by some of the Ansar who were bowing in Salat for Asr while facing Bait Al-Maqdis.” He told them that he had faced the direction of the Ka’bah, so they changed (their direction) while they were bowing.” [He said:] There are narrations on this topic from Ibn Umar, Ibn Abbas, Umarah bin Aws, Amr bin Awf Al-Muzani and Anas.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىْ‏:‏ ‏(‏قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‏)‏ فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ‏.‏ قَالَ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَأَنَسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 340, Sunan Abi Dawud 507, Jami` at-Tirmidhi 2962, Sunan an-Nasa’i 742, Sahih al-Bukhari 7252, Sahih Muslim 527

Ibn ‘Abbas said: when the Prophet (May peace be upon him) turned towards the Ka’bah (in prayer), the people asked : Messenger of Allah (May peace be upon him)! what will happen with those who died while they prayed with their faces towards Jerusalem ? Allah the Exalted, then revealed : “And never would Allah make your faith of no effect.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ‏}‏ – حكم: صحيح (الألباني)

Grade: Sahih (Al-Albani) | Reference: Sunan Abi Dawud 4680

[11] Source: Tafsir Surah Al-Baqarah – 144 – Quran.com

[12] Anas said that when a bier came past God’s messenger and he stood up he was told that it was carrying a Jew. He replied, “I stood up simply out of respect for the angels.” [Nasa’i transmitted it]

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: «إِنَّمَا قُمْت للْمَلَائكَة» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ – حكم: صَحِيح (الألباني)

Reference: Mishkat al-Masabih 1686

[13] Narrated Abu Huraira: The Prophet (ﷺ) said, “Had only ten Jews (amongst their chiefs) believe me, all the Jews would definitely have believed me.”

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ ‏”‏‏.‏

Reference: Sahih al-Bukhari 3941, Sahih Muslim 2793

[14] Anas said that a Jew crushed a girl’s head between two stones and she was asked who had done this to her, whether it was so and so, or so and so, until the Jew was named, whereupon she gave a sign with her head. The Jew was fetched, and when he admitted it God’s Messenger gave command that his head should be crushed with stones. (Bukhari and Muslim.)

وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ – حكم: مُتَّفق عَلَيْهِ (الألباني)

Reference: Mishkat al-Masabih 3459

[15] Anas said, “A Jew passed by the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, saying, ‘Peace be upon you.’ His Companions returned the salam.’ The Prophet said, ‘The Jew said, ‘Poison (sam) be upon you.’ He caught hold of the Jew who admitted it.’ The Prophet said, ‘Answer him with what he said.'”

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ مَرَّ يَهُودِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ أَصْحَابُهُ السَّلاَمَ، فَقَالَ‏:‏ قَالَ‏:‏ السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، قَالَ‏:‏ رُدُّوا عَلَيْهِ مَا قَالَ‏.‏ حكم: صـحـيـح (الألباني)

Grade: Sahih (Al-Albani) | Reference: Al-Adab Al-Mufrad 1105

[16] Narrated `Aisha: (the wife of the Prophet) A group of Jews entered upon the Prophet (ﷺ) and said, “As-Samu-Alaikum.” (i.e. death be upon you). I understood it and said, “Wa-Alaikum As-Samu wal-la’n. (death and the curse of Allah be Upon you).” Allah’s Messenger (ﷺ) said “Be calm, O `Aisha! Allah loves that on, should be kind and lenient in all matters.” I said, “O Allah’s Messenger (ﷺ)! Haven’t you heard what they (the Jews) have said?” Allah’s Messenger (ﷺ) said “I have (already) said (to them) “And upon you ! “

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ ‏”‏‏.‏ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ ‏”‏‏.‏

Reference: Sahih al-Bukhari 6024

[17] ‘A’isha said that God’s Messenger bought some grain from a Jew to be paid at a specified time, and gave him a coat of mail of his as a pledge. (Bukhari and Muslim.)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا من يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيد – حكم: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (الألباني)

Reference: Mishkat al-Masabih 2884

[18] ‘Aishah (May Allah be pleased with her) reported: When Messenger of Allah (ﷺ) died, his armour was mortgaged with a Jew for thirty Sa’ (measures) of barley. [Al-Bukhari and Muslim].

وعن عائشة، رضي الله عنها قالت‏:‏ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

Reference: Riyad as-Salihin 503, https://sunnah.com/mishkat:2885,

[19] Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying: We are the last (but) we would be the first on the Day of Resurrection, and we would be the first to enter Paradise, but that they were given the Book before us and we were given after them. They disagreed and Allah guided us aright on whatever they disagreed regarding the truth. And it was this day of theirs about which they disagreed, but Allah guided us to it, and that is Friday for us; the next day is for the Jews and the day following for the Christians.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ – قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ – فَالْيَوْمُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى ‏”‏ ‏.‏

Reference: Sahih Muslim 855c

[20] It was narrated from Ubaid bin Adam, Abu Maryam and Abu Shu`aib that: `Umar bin al-Khattab was in al-Jabiyah and he mentioned the conquest of Baitul-Maqdis (Jerusalem). Then Abu Salamah said: Abu Sinan told me, from `Ubaid bin Adam that he said: I heard `Umar bin al-Khattab say to Ka`b: Where do you think I should pray? He said: It you listen to me, you will pray behind the rock and all of al-Quds (Jerusalem) will be in front of you. `Umar said: You are suggesting something similar to the Jewish way; rather I shall pray where the Messenger of Allah (ﷺ) prayed. He went forward to the qiblah and prayed, then he came and spread his upper garment and swept the place, collecting garbage in his upper garment, and the people swept it too.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ، وَأَبِي، مَرْيَمَ وَأَبِي شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْجَابِيَةِ فَذَكَرَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَحَدَّثَنِي أَبُو سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِكَعْبٍ أَيْنَ تُرَى أَنْ أُصَلِّيَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَ عَنِّي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَكَانَتْ الْقُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ لَا وَلَكِنْ أُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ الْكُنَاسَةَ فِي رِدَائِهِ وَكَنَسَ النَّاسُ‏.‏

Grade: Da’if (Darussalam) | Reference: Musnad Ahmad 261

[21] Narrated Mu’adh ibn Jabal: The Prophet (ﷺ) said: The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrib is in ruins, the ruined state of Yathrib will be when the great war comes, the outbreak of the great war will be at the conquest of Constantinople and the conquest of Constantinople when the Dajjal (Antichrist) comes forth. He (the Prophet) struck his thigh or his shoulder with his hand and said: This is as true as you are here or as you are sitting (meaning Mu’adh ibn Jabal).

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ ‏”‏ ‏.‏ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَ – أَوْ مَنْكِبِهِ – ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ ‏.‏ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ‏.‏ حكم: حسن (الألباني)

Grade: Hasan (Al-Albani) | Reference: Sunan Abi Dawud 4294

[22] Narrated Abdullah ibn Hawalah al-Azdi:

The Messenger of Allah (ﷺ) sent us on foot to get spoil, but we returned without getting any. When he saw the signs of distress on our faces, he stood up on our faces and said: O Allah, do not put them under my care, for I would be too weak to care for them; do not put them in care of themselves, for they would be incapable of that, and do not put them in the care of men, for they would choose the best things for themselves. He then placed his hand on my head and said: Ibn Hawalah, when you see the caliphate has settled in the holy land, earthquakes, sorrows and serious matters will have drawn near and on that day the Last Hour will be nearer to mankind than this hand of mine is to your head. Abu Dawud said: ‘Abd Allah b. Hawalah belongs to Hims.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ، أَنَّ ابْنَ زُغْبٍ الإِيَادِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ ‏:‏ نَزَلَ عَلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الأَزْدِيُّ فَقَالَ لِي ‏:‏ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَغْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ ‏:‏ ‏”‏ اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَىَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ ‏”‏ ‏.‏ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي – أَوْ قَالَ ‏:‏ عَلَى هَامَتِي – ثُمَّ قَالَ ‏:‏ ‏”‏ يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَبِلُ وَالأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ حِمْصِيٌّ ‏.‏ حكم: صحيح (الألباني)

Grade: Sahih (Al-Albani) | Reference: Sunan Abi Dawud 2535

[23] Quran-ST | 2-122

[24] Abu Sa’id al-Khudri reported: Some people during the lifetime of the Messenger of Allah (ﷺ) said: Messenger of Allah! shall we see our Lord on the Day of Resurrection? The Messenger of Allah (ﷺ) said: Yes, and added: Do you feel any trouble in seeing the sun at noon with no cloud over it, and do you feel trouble in seeing the moon (open) in the full moonlit night with no cloud over it? They said: No, Messenger of Allah! He (the Holy Prophet) said: You will not feel any trouble in seeing Allah on the Day of Resurrection any more than you do in seeing any one of them. When the Day of Resurrection comes a Mu’adhdhin (a proclaimer) would proclaim: Let every people follow what they used to worship. Then all who worshipped idols and stones besides Allah would fall into the Fire, till only the righteous and the vicious and some of the people of the Book who worshipped Allah are left. Then the Jews would be summoned, and it would be said to them: What did you worship? They will say: We worshipped ‘Uzair, son of Allah. It would be said to them: You tell a lie; Allah had never had a spouse or a son. What do you want now? They would say: We feel thirsty, O our Lord! Quench our thirst. They would be directed (to a certain direction) and asked: Why don’t you go there to drink water? Then they would be pushed towards the Fire (and they would find to their great dismay that) it was but a mirage (and the raging flames of fire) would be consuming one another, and they would fall into the Fire. Then the Christians would be summoned and it would be said to them: What did you worship? They would say: We worshipped Jesus, son of Allah. It would be said to them: You tell a lie; Allah did not take for Himself either a spouse or a son. Then it would be said to them: What do you want? They would say: Thirsty we are, O our Lord! Quench our thirst. They would be directed (to a certain direction) and asked: Why don’t you go there to get water? But they would be pushed and gathered together towards the Hell, which was like a mirage to them, and the flames would consume one another. They would fall Into the Fire, till no one is left except he who worshipped Allah, be he pious or sinful. The Lord of the Universe, Glorified and Exalted, would come to them in a form recognisable to them and say; What are you looking for? Every people follow that which they worshipped. They would say: Our Lord, we kept ourselves separate from the people in the world, though we felt great need of them; we, however, did not associate ourselves with them. He would say: I am your Lord. They would say: We take refuge with Allah from thee and do not associate anything with Allah. They would repeat it twice or thrice, till some of them would be about to return. It would be said: Is there any sign between you and Him by which you will recognise Him? They would say: Yes. and the things would be laid bare. Those who used to prostrate themselves before God of their own accord would be permitted by God to prostrate themselves. But there would remain none who used to prostrate out of fear (of people) and ostentation but Allah would make his back as one piece, and whenever he would attempt to prostrate he would fall on his back. Then they would raise their heads and He would assume the Form in which they had seen Him the first time and would say: I am your Lord. They would say: Thou art our Lord. Then the bridge would be set up over the Hell and intercession would be allowed and they will say: O God, keep safe, keep safe. It was asked: Messenger of Allah, what is this bridge? He said: The void in which one Is likely to slip. There would be hooks, tongs, spits like the thorn that is found in Najd and is known as Sa’dan. The believers would then pass over within the twinkling of an eye, like lightning, like wind, like a bird, like the finest horses and camels. Some will escape and be safe, some will be lacerated and let go, and some will be pushed into the fire of Hell till the believers will find rescue from the Fire. By One in Whose hand is my life, there will be none among you more eager to claim a right than the believers on the Day of Resurrection for (saying their) brethren in the Fire who would say: O our Lord, they were fasting along with us, and praying and performing pilgrimage. It will be said to them: Take out those whom you recognise. Then their persons would be forbidden to the Fire; and they would take out a large number of people who had been overtaken by Fire up to the middle of the shank or up to the knees. They would then say: O our Lord I not one of those about whom Thou didst give us command remains in it. He will then say: Go back and bring out those in whose hearts you find good of the weight of a dinar Then they will take out a large number of people. Then they would say: O our Lord! we have not left anyone about whom You commanded us. He will then say: Go back and bring out those in whose hearts you find as much as half a dinar of good. Then they will take out a large number of people, and would say: O our Lord! not one of those about whom Thou commanded us we have left in it. Then He would say: Go back and in whose heart you find good to the weight of a particle bring him out. They would bring out a large number of people, and would then say: O our Lord, now we have not left anyone in it (Hell) having any good in him. Abu Sa’id Khudri said: If you don’t testify me in this hadith, then recite if you like: ” Surely Allah wrongs not the weight of an atom; and if it is a good deed. He multiplies it and gives from Himself a great reward” (al-Qur’an, iv. 40). Then Allah, Exalted and Great, would say: The angels have interceded, the apostles have interceded and the believers have interceded, and no one remains (to grant pardon) but the Most Merciful of the mercifuls. He will then take a handful from Fire and bring out from it people who never did any good and who had been turned into charcoal, and will cast them into a river called the river of life, on the outskirts of Paradise. They will come out as a seed comes cut from the silt carried by flood. You see it near the stone or near the tree. That which is exposed to the sun is yellowish or greenish and which is under the shade is white. They said: Messenger of Allah! it seems as if you had been tending a flock in the jungle. He (the Holy Prophet) said: They will come forth like pearls with seals on their necks. The inhabitants of Paradise would recognise them (and say): Those are who have been set free by the Compassionate One. Who has admitted them into Paradise without any (good) deed that they did or any good that they sent in advance Then He would say: Enter the Paradise; whatever you see in it is yours. They would say: O Lord, Thou hast bestowed upon us (favours) which Thou didst not bestow upon anyone else in the world. He would say: There is with Me (a favour) for you better than this. They would say: O our Lord! which thing is better than this? He would say: It is My pleasure. I will never be angry with you after this

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا، فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ نَعَمْ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ ‏”‏ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ‏”‏ ‏.‏ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏”‏ مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ‏.‏ فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ ‏.‏ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا ‏.‏ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ‏.‏ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ ‏.‏ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ ‏.‏ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ ‏.‏ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا ‏.‏ – قَالَ – فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا ‏.‏ قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ‏.‏ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ ‏.‏ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ‏.‏ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا – مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا – حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ ‏.‏ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ ‏.‏ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ‏.‏ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ ‏.‏ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ‏.‏ ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ‏”‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ ‏”‏ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ ‏.‏ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ‏.‏ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ ‏.‏ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ ‏.‏ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ ‏.‏ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ ‏.‏ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ‏.‏ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ ‏.‏ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا ‏.‏ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ ‏.‏ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا ‏”‏ ‏.‏ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ‏{‏ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا‏}‏ ‏”‏ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ ‏”‏ ‏.‏ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ ‏”‏ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ ‏.‏ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ‏.‏ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ‏.‏ فَيَقُولُ رِضَاىَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ‏”‏ ‏.‏

Reference: Sahih Muslim 183a, Sahih al-Bukhari 7439

[25] Quran-ST | 3-181

[26] Narrated Abu Huraira: When Khaibar was conquered, a roasted poisoned sheep was presented to the Prophet (ﷺ) as a gift (by the Jews). The Prophet (ﷺ) ordered, “Let all the Jews who have been here, be assembled before me.” The Jews were collected and the Prophet (ﷺ) said (to them), “I am going to ask you a question. Will you tell the truth?” They said, “Yes.” The Prophet (ﷺ) asked, “Who is your father?” They replied, “So-and-so.” He said, “You have told a lie; your father is so-and-so.” They said, “You are right.” He said, “Will you now tell me the truth, if I ask you about something?” They replied, “Yes, O Abu Al-Qasim; and if we should tell a lie, you can realize our lie as you have done regarding our father.” On that he asked, “Who are the people of the (Hell) Fire?” They said, “We shall remain in the (Hell) Fire for a short period, and after that you will replace us.” The Prophet (ﷺ) said, “You may be cursed and humiliated in it! By Allah, we shall never replace you in it.” Then he asked, “Will you now tell me the truth if I ask you a question?” They said, “Yes, O Abu Al-Qasim.” He asked, “Have you poisoned this sheep?” They said, “Yes.” He asked, “What made you do so?” They said, “We wanted to know if you were a liar in which case we would get rid of you, and if you are a prophet then the poison would not harm you.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ اجْمَعُوا إِلَىَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ ‏”‏‏.‏ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ ‏”‏ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ ‏”‏‏.‏ فَقَالُوا نَعَمْ‏.‏ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ مَنْ أَبُوكُمْ ‏”‏‏.‏ قَالُوا فُلاَنٌ‏.‏ فَقَالَ ‏”‏ كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ ‏”‏‏.‏ قَالُوا صَدَقْتَ‏.‏ قَالَ ‏”‏ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَىْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ ‏”‏ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا‏.‏ فَقَالَ لَهُمْ ‏”‏ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ‏”‏‏.‏ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ـ ثُمَّ قَالَ ـ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَىْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ‏”‏‏.‏ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ‏.‏ قَالَ ‏”‏ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا ‏”‏‏.‏ قَالُوا نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏”‏ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ‏”‏‏.‏ قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ‏.‏

Reference: Sahih al-Bukhari 3169

Comments are closed.