az-Zaaliin

</p> <p>az-Zaaliin</p> <p>

AZ-ZAALIIN (Those who go astray) 1:7 اَلضَّآلِيْنَ

Lafz-e-Zaalleen ka maddah ya root (ض ل ل) hai, aur iss ka matlab Wo jo gumrah hain. To Zaalleen kaun log hain? Wo log;

  • Jo Kufr karte hain, yani Allah ka inkaar karte hain,[57]
  • Jo Shirk karte hain,[58]
  • Jo Allah aur uss ke rasool ki mukhalifat kartey hai,[59]
  • Jo logon ko Allah ke rastey se roktey hai, [60]
  • Jo apni khaheshaat per chaltey hain bina Allah ki hidayat ke,[61]
  • Jo na insaafi kartey hain,[62] aur
  • Shaitan ne jiss ko gumraah kar diya ho,[63]

Lafz-e-Zalalat jiss ke maane gumrah hone ke aate hain,[64] aur Jo alfaz Zalalat se wabasta hai, wo hain;

References

[57] Al Quran, Surah al-Baqarah, Chapter 2: Verse 108

[58] Al Quran, Surah an-Nisa, Chapter 4: Verse116

[59] Al Quran, Surah al-Ahzaab, Chapter 33: Verse 36

[60] Al Quran, Surah an-Nisa,Chapter 4: Verse 167

Al Quran, Surah Ibrahim, Chapter 14: Verse 3

[61] Al Quran, Surah al-Qasas, Chapter 28: Verse 50

[62] Al Quran, Surah Maryam, Chapter 19: Verse 38

[63] Al Quran, Surah an-Nisa, Chapter 4: Verse 60

[64] Al Quran, Surah al-Baqarah, Chapter 2: Verse 16

[65] Al Quran, Surah Hud, Chapter 11: Verse 21

[66] Al Quran, Surah Taa-Haa, Chapter 20: Verse 52

[67] Al Quran, Surah Taa-Haa, Chapter 20: Verse 123

[68] Al Quran, Surah al-Ahzaab, Chapter 33: Verse 36

[69] Al Quran, Surah Saba, Chapter 34: Verse 8

[70] Al Quran, Surah Muhammad, Chapter 47: Verse 8

[71] Al Quran, Surah al-Qamar, Chapter 54: Verse 24

[72] Al Quran, Surah al-Waqiah, Chapter 56: Verse 51

Comments are closed.